BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

GK.271.6.2012                                 Wizna, dn. 28.06.2012r.              
                                                         

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę -Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o.,  Korwinów, ul. Okólna 15,  42–263 Wrzosowa.

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena–100%), tj. zawierała najniższą cenę – 593.676,00zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt


Jednocze
śnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie złożono więcej ofert.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          WÓJT       
 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 28 cze 2012 13:09
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2012 13:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1593 razy