BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie

GK.271.5.2012                                         Wizna, dn. 29.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

         Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna. ul. Plac Kpt. Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie ” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez WykonawcęInstalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach, 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3-go Maja 2a/55.

          Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 192 458.21 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
DROŻĘCKI” Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów
 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 88,19 pkt,  Łączna liczba punktów – 88,19 pkt

Oferta nr 2
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3-go Maja 2a/55,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100,00 pkt, Łączna liczba punktów – 100,00 pkt

Oferta nr 3
Zakład Remontowo - Budowlany  mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12,18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 89,51,  Łączna liczba punktów – 89,51 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie  wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

    WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 29 cze 2012 10:02
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 10:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1683 razy