BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo-Srebrowo –I etap

GK. 271 .8. 2012                                         Wizna, dnia 05.07.2012r.

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU
NA  ROBOTY  BUDOWLANE

„Budowa sieci kanalizacyjnej  w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo-Srebrowo – I etap” 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA WIZNA,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna 

2.  Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ:
bip.wizna.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 120,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro, pokój nr 8.

4.  Określenie przedmiotu  oraz wielkości  lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości  składania ofert częściowych:

o  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo-Srebrowo – I etap,  obejmujący swoim zakresem następujące roboty:

1)   Sieć kanalizacyjna grawitacyjna we wsi Kramkowo z rur PVC Æ 200 – 353.50m w tym 164.50 rozkopem pozostałe przeciskiem sterowanym (ze studniami rewizyjnymi z  kręgów żelbetowych Æ 1200mm z włazami typu ciężkiego – 9 szt.)
  – przeciski w rurach  osłonowych Æ 273/8 mm – 7.60m,
 - reperacja z uszczelnieniem studni na rurociągu grawitacyjnym – szt. 16

2) Przepompownie ścieków – szt.2
·   Pompownia P1 - zbiornik z polimerobetonu o średnicy wew. 1200mm i wysokości całkowitej Hc = 6290mm - istniejący, tylko wyposażenie wraz z dostawą i montażem w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) o wydajności Q = 18,5 m3/h, wysokości podnoszenia H= 17,4m,  moc silnika Ns = 3,1 kW.
·   Pompownia P2 - zbiornik z polimerobetonu  o średnicy wew. 1200mm i wysokości całkowitej Hc = 4470mm - istniejący, tylko wyposażenie wraz z dostawą i montażem  w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa)  o wydajności Q = 18,5 m3/h i wysokości podnoszenia H = 43,4m, moc silnika Ns = 6,5 kW

3)  Rurociągi tłoczne z pompowni P2 we wsi Kramkowo do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w Wiźnie  i z pompowni P1 do studni rozprężnej SR1 z rur PVC Æ 90mm o długości 569,40mw tym. 340.40m rozkopem, 229.00m przeciskiem sterowanym  (ze studniami  rewizyjnymi z kręgów betonowych Æ 1200mm z włazami typu ciężkiego- 4 szt./4 szt. z zaślepionym trójnikiem do płukania/ )
- przeciski w rurze PE Æ 160mm – 60,00m – sterowane
- przeciskiw rurze osłonowej stalowej Æ 159/8mm – 17.5m- przy rozkopie,
- reperacja z uszczelnieniem studni na rurociągu tłocznym – szt. 25

4)   Przyłącza kanalizacyjne do granicy działki:
    - z rur PVC Æ 200  - 147,50 m
     -  z rur PVC Æ 160 – 55,00m
     - studzienki kanalizacyjne Æ 315 – szt.8
     - przyłącza zakończone po granicy działek  a nie podłączone do budynków zabezpieczyć korkiem (dekiel).
      Uzbrojenie:
    - przeciski w stalowych rurach osłonowych Æ 273/8mm – 55.50m

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest: w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze robót,  stanowiącymi  załączniki do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Informacja o możliwości składania ofert y wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.  Termin wykonania zamówienia:   do dnia 20.10.2012r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż  800.000,00 zł brutto każde.

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty oraz posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy.
5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.
6. Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Informacja na temat wadium:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  20 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I  piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  23.07.2012r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze zawarcia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroni-cznej: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4:  Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

           WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 lip 2012 13:21
Data opublikowania: czwartek, 5 lip 2012 18:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2221 razy