BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej we wsi Wierciszewo”.

GK. 271.7.2012                                     Wizna, dnia  06.07.2012r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej we wsi Wierciszewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt 7 SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
We wzorze umowy § 7 ust. 3 zapisano: „ W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego”.
Ze względu na to, iż ewentualne wady i usterki należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, wnioskujemy o zmianę zapisu na: ”W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą”.

Odpowiedź:
We wzorze umowy w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3. otrzymuje brzmienie:„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust.4.
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:„W przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych usunięcie wad i usterek, nastąpi w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą uwzględniającym niesprzyjające warunki atmosferyczne.
3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:” Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „ Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.


Pytanie 2
W opisie technicznym pkt 5.5 i na przekrojach normalnych zapisano, że należy wykonać pobocza utwardzone mieszanką kruszyw grubości 10cm, natomiast w poz.24 przedmiaru robót widnieje Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 15 cm. Prosimy o ujednolicenie. 

Odpowiedź:
Pobocza należy umocnić pospółką warstwą grubości 10 cm. Wprowadzono zmiany w przedmiarze.


Pytanie 3
W przedmiarze robót i na przekrojach normalnych zapisano, że należy wykonać warstwę wiążącą grubości 5cm natomiast w SST D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA. Zapisano „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22W 35/50 grubości 8cm dostarczonej od producenta”. Prosimy o ujednolicenie grubości warstwy.

Odpowiedź:
Grubości warstw i rodzaje mas bitumicznych dostosowano do wymagań PN-EN 13108-1. Wprowadzono odpowiednie zmiany w SSTWiORB.


Pytanie 4
Przywołane w SST – D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 nie wymagają stosowania przy ruchu KR1-KR2 asfaltu modyfikowanego. Jednocześnie w SST D- 05.03.05a podane uziarnienia mieszanki mineralnej i minimalna zawartość lepiszcza a także wymagane właściwości mieszanki mineralno -asfaltowej nie są odpowiednie dla  ruchu KR1-KR2. Prosimy o dostosowanie wymagań i rodzaju mieszanki dla występującego na projektowanej drodze ruchu KR1.

Odpowiedź:
Grubości warstw i rodzaje mas bitumicznych dostosowano do wymagań PN-EN 13108-1. Wprowadzono odpowiednie zmiany w SSTWiORB.


Pytanie 5
Przywołane w SST – D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 dla ruchu KR1-KR2 dopuszczają stosowanie tylko asfaltu 50/70. Podane w SST D- 05.03.05b uziarnienie AC22W również nie jest dopuszczalne. Brak także w SST określonych wymagań właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR1-KR2. Prosimy o dostosowanie wymagań i rodzaju mieszanki dla występującego na projektowanej drodze ruchu KR1. 

Odpowiedź:
Grubości warstw i rodzaje mas bitumicznych dostosowano do wymagań PN-EN 13108-1. Wprowadzono odpowiednie zmiany w SSTWiORB.

Pytanie 6
W związku ze zmianą przepisów dotyczących barier drogowych i ich wejściem w życie od stycznia 2010r. – norma PN-EN 1317, producentów barier nie obowiązują Aprobaty Techniczne (przywołane w SST D.07.05.01 poz.2.2.), tylko parametry barier określone w przedmiotowej normie i zgodnie z nią dobrane przez projektanta. Prosimy o określenie parametrów dotyczących barier zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:
Należy zastosować bariery stalowe H1 o długości: odcinek początkowy – 12 m, odcinek roboczy – 28 m, odcinek końcowy – 8 m. Wprowadzono odpowiednie zmiany w opisie technicznym i na planie sytuacyjnym PZT.

Pytanie 7
Zgodnie z pkt. 12 SIWZ oraz wzorem umowy obowiązuje cena ryczałtowa, która wg. Zamawiającego jest stała. mieszcząca całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego i nie podlega podwyższeniu. W projekcie umowy przewiduje się, ze wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty umowie a nadto iż nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartości robót niewykonanych a ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
·  W jaki sposób Zamawiający rozumie ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty?
·  Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Zamawiający w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartość robót niewykonanych a ujętych w kosztorysie ofertowym, zaś Wykonawca ma ponosić wszelkie ryzyka związane z oszacowaniem przedmiotu zamówienia, skoro zgodnie z zasadami doktryny przy wynagrodzeniu ryczałtowym przeciwwagą dla ryzyka przyjmującego zamówienie jest sytuacja prawna zamawiającego, który nie może żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, nawet w wypadku, gdyby przyjmujący zamówienie osiągnął wyższe od oczekiwanych korzyści, na przykład wskutek poniesienia niższych od zakładanych kosztów rzeczywistych ( Komentarz do art. 632 kc. LEX, zob. również J.E. Nowicki, Zamówienia …, s. 46 i n.).
·  Na jakiej podstawie Zamawiający w umowie (§ 11) przewiduje tylko kary umowne Wykonawcy, natomiast pomija odpowiedzialność np. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego?
Czy taka regulacja jest zgodna z przepisami kodeksu cywilnego oraz przepisami ustawy prawo zamówień publicznych?
Czy zdaniem Zamawiającego w sprawie inwestycji objętej SIWZ dopuszczalna jest w stosunku zobowiązaniowym nierówność stron, co wynika z projektu umowy?

Odpowiedź:
Ustalając taką treść specyfikacji oraz wzoru umowy Zamawiający miał na myśli stwierdzenie art. 632 §1 Kodeksu cywilnego mówiący, iż przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, iż ryzyko uwzględnienia wszystkich elementów składających się na cenę oferty obciąża Wykonawcę.
Pojęcie niedoszacowania  jest dla Zamawiającego jasne. Nieuwzględnienie  przez Wykonawcę wszystkich elementów wpływających  na wykonanie  przedmiotu umowy a w konsekwencji na cenę oferty będzie niedoszacowaniem. Z faktu zaś niedoszacowania – nieuwzględnienie określonych elementów w cenie oferty Wykonawca nie będzie mógł wywodzić prawa do zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego poprzez jego podwyższenie. Zamawiający będzie płacił tylko  za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Wykonanie niekompletnego dzieła – robót budowlanych jest w istocie wadą. Art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego stwierdza, że w takim przypadku Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Ponadto Zamawiający stwierdza, iż co innego stanowi osiągnięcie wyższych korzyści przez Wykonawcę od oczekiwanych na skutek poniesienia niższych kosztów, np. robocizny, zaś co innego nie wykonanie kompletnego przedmiotu umowy.
W umowie zostanie wprowadzony zapis obciążający również Zamawiającego karami umownymi w stosunku do Wykonawcy, jeżeli nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy byłoby następstwem okoliczności za które Zamawiający ponosi wyłączną winę.

We wzorze umowy w § 11:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia  przez Wykonawcę od umowy na skutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi wyłączną winę”.
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli rzeczywiście poniesiona szkoda przewyższać będzie wysokość naliczonych kar umownych”.
3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu wynagrodzenia”.
4) po ust. 5 dodaje ust. 6 w brzmieniu: „Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji  niniejszej umowy”.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

UWAGA: DOKONANO ZMIANY SSTWiORB

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 lip 2012 13:39
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lip 2012 14:13
Data edycji: czwartek, 12 lip 2012 12:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1886 razy
Ilość edycji: 1