BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA II

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap

GK. 271.8.2012                                                        Wizna, dnia 2012.07.16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap .

          Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz pkt. 7. SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.
Czy przedmiar znajdujący się w projekcie  wykonawczym jest w zakresie? Jak tak proszę odpowiedzieć na  pytanie a,b i c . Jeżeli jest poza zakresem to proszę je pominąć i przejść do pytań od numer 2 .
a. Zamieszczenie wszystkich profili podłużnych do ww inwestycji. Jedyny profil jaki jest zamieszczony zawiera 412 mb kanalizacji grawitacyjnej znajdującej się na odcinku od P1 do P23. Nazwa profilu sugeruje odcinek od P1 do P27.
b. Czy odcinek między studniami 23-27 jest wykonany lub czy jest wyłączony z wykonania? Pytanie dlatego gdyż na załączonej części profilu od P1 do P23 występuje 13 studni. 13 studni jest także ujętych w przedmiarze „sieci”, jednak długości rurociągów się nie zgadzają.
c) W związku z powyższym pytaniem i odpowiedzią na nie, proszę określić jeżeli odcinek zaczyna się od wykonanej P24. Jeżeli P23 nie jest wykonana, a P24 jest to czy odcinek między P23 a P24 należy wycenić i wykonać?

Odpowiedź:
Przedmiar podany w projekcie  wykonawczym  dotyczy całego zadania. Część z tego zakresu jest już wykonana a część zakresu robót  pozostawia się do wykonania  w terminie późniejszym. Zakres robót do wykonania podany jest  w przedmiarze robót  oraz w SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie udziela się  wyjaśnień do ppkt. a, b i c. 

 
Pytanie 2.
Pkt. 3.2 zmieszczonej na stronie zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) podaje, że zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych, projekcie  budowlanym i wykonawczym oraz w przedmiarze robót.
Problem jest w tym, że  przedmiar podaje inne długości niż np. projekt budowlany na str. 4,  projekt wykonawczy na str. 7.
Prosimy zatem o wyjaśnienie gdzie są prawdziwe wartości.

Odpowiedź:
Rzeczywisty zakres robót do wykonania podany jest w przedmiarze robót i w SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3.
Przedmiar podaje wykonanie studni betonowych, SIWZ podaje studnie żelbetowe, ST także podaje studnie żelbetowe. Na części załączonego profilu studnie są opisane jako  betonowe.
Prosimy o podanie  materiału studni i zamieszczenia w razie studni żelbetowych , zamiennych poprawionych przedmiarów. 

Odpowiedź:
Do wyceny i wykonania proszę o przyjęcie studni betonowych.

 
Pytanie 4.
Przedmiar „sieci” w pkt.18 podaje wykonanie przewiertu do ułożenia rur z PE Ø 200, na załączonych mapach oraz na części załączonego profilu nie odnaleziono rurociągu z materiałów PE o  średnicy 200 mm.
Prosimy zatem o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Do wyceny i wykonania proszę o przyjęcie  rur z PE Ø 200 mm  zgrzewanych. Tylko przy układaniu rur  metodą przecisku sterowanego. Pozostałe zaś z rur PVC  Ø 200 mm na wcisk. Na mapach i załączonym profilu brak tej zmiany. Na powyższą zmianę uzyskano zgodę od autora  projektu jako zmiana  nieistotna  od projektu i pozwolenia na budowę.  Dlatego też jednostki miary  przecisku sterowanego jak również  układanie metodą rozkopu podane w przedmiarze robót są zgodne  z zakresem robót do wykonania.  

 
Pytanie 5.
Na czym ma polegać reperacja studni ?

Odpowiedź:
Reperacja studni kanalizacyjnych polega, na: uszczelnieniu studni, zamontowanie stopni włazowych w ilości 4-5 szt. na 1 studnie  oraz wykonanie kinet w studzienkach na rurociągu  grawitacyjnym poz. 24 przedmiaru


Pytanie 6.
Prosimy o zamieszczenie kilku zdjęć studni do reperacji ?

Odpowiedź:
W związku z odpowiedzią w pytaniu 5 nie widzimy potrzeby zamieszczania zdjęć.  Jednakże  zgodnie z SIWZ pkt. 3.2.  zaleca się wykonawcy dokonania wizji lokalnej ……

 
Pytanie 7.
Prosimy określić co to za studnie są na kanale tłocznym do reperacji?

Odpowiedź:
Rodzaj studni - określa poz. 47  przedmiaru  robót sieci kanalizacji  grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej. Uszczelnienie studni.

 
Pytanie 8.
Prosimy zamieścić profile podłużne projektowanych  kanałów.

Odpowiedź:
Zamieszczony profil podłużny w pełni odzwierciedla zakres robót do wykonania. Zaś dla przecisków sterowanych podano minimalną głębokość  w poz. 54 i 55 przedmiaru robót.

Pytanie 9.
Prosimy zamieścić nr studni które należy wykonać.

Odpowiedź:
Do wykonania  studnie podano w przedmiarze robót:    poz. 19 - szt. 9,  poz. 47 – szt. 4.


Pytanie 10.
Prosimy zamieścić nr studni które należy poddać reperacji.

Reperacji wymagają studnie na rurociągu wykonanym podanym w LEGENDZIE  na mapie  oznaczonej kolorem żółtym z opisem: -wykonane – wymagające  prób i  inwentaryzacji, uszczelnienia studni.

         WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski                                                                                    

Data powstania: wtorek, 17 lip 2012 11:36
Data opublikowania: wtorek, 17 lip 2012 11:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1618 razy