BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo

 GK.271.7.2012                                                            Wizna, dn.  25.07.2012r.
                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej we wsi Wierciszewo” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDRÓG” Sp. z o. o. , ul. Robotnicza 4,
19-203 Grajewo.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 299.392,09 brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDRÓG” Sp. z o.o. , ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo
 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt,  Łączna liczba punktów – 100 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 74,56 pkt, Łączna liczba punktów – 74,56 pkt

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 75,68 pkt,  Łączna liczba punktów – 75,68 pkt

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 82,14 pkt,  Łączna liczba punktów – 82,14 pkt

 Oferta nr 5
 UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 73,37 pkt,  Łączna liczba punktów – 73,37  pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie  wykluczono żadnego Wykonawcy.

 Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

         WÓJT
 
dr inż. Zbigniew  Sokołowski                                       

Data powstania: środa, 25 lip 2012 12:42
Data opublikowania: środa, 25 lip 2012 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1673 razy