BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna –Kramkowo - Srebrowo – I etap

 GK.271.8.2012                                                      Wizna, dn. 31.07.2012r.

                                                                                                              

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

              Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt.
Raginisa 35, 18-430 Wizna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna –Kramkowo - Srebrowo – I etap wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę –  MK  INSTAL” Mieczysław Kowalczyk  ul. K.E.N. 34   07-410 Ostrołęka

               Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 470 000.00 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
MK INSTAL ”  Mieczysław Kowalczyk,  ul. K.E.N. 34,   07-410 Ostrołęka
 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100.00 pkt,  Łączna liczba punktów – 100.00 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”, ul. Fabryczna  9,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 67,31 pkt, Łączna liczba punktów – 67,31 pkt

 Oferta nr 3
Multikom Andrzej Nakielski , ul. 6-go Września  12,  07-409 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 94.19.   Łączna liczba punktów – 94.19  pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie  wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia publicznego przed upływem terminu, 10 dni od dnia   przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

           WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 1 sie 2012 08:10
Data opublikowania: środa, 1 sie 2012 08:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1704 razy