BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo

GK. 271. 7.2012                                                     Wizna,  dn. 07.08.2012r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo”

1.   Nazwa i  adres Zamawiającego:
Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo na odcinku o długości 600,00m (km 0+000,00 - 0+600,00) obejmujący następujące elementy:
1)roboty przygotowawcze,
2)roboty ziemne - z formowaniem i zagęszczaniem nasypów,
3)roboty nawierzchniowe - z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 3cm, zjazdy o nawierzchni żwirowej,
4)roboty wykończeniowe,
5)elementy bezpieczeństwa i organizacja ruchu..

3.   Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

4.   Liczba otrzymanych ofert: 5.

5.   Liczba odrzuconych ofert: 0.

6.   Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „UNIDRÓG”  Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

7. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty: 299.392,09 zł
Oferta z najniższą ceną: 299.390,09         
Oferta z najwyższą ceną: 408.046,29 zł 

8. Data udzielenia zamówienia:
Umowa Nr  2/ES/08/2012 została zawarta w dniu 07.08.2012r.

           wz. Wójta 
mgr inż. Józef Gawroński
    Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 7 sie 2012 15:36
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2012 15:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1759 razy