BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę materiałów budowlanych na przebudowę chodnika ul. Czarnieckiego m. Wizna

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Jancewicz, pokój
nr 11, tel. (086) 219 60 18 w. 31 w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji zamówienia: dostawa do m. Wizna lub loco plac producenta.
Zakres materiałowy na dostawę:
Płytki chodnikowe 35x35x5 cm w ilości 24 619 szt lub kostka „6” w ilości przeliczeniowej do płytek chodnikowych, kostka „8” w ilości 1364 m2, krawężnik 100x15x30 cm w ilości szt. 549, obrzeża 100x6x20 cm w ilości 413 szt.
Powyższa ilość materiałów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Uzależnione jest od zaoferowanej ceny jednostkowej przez oferenta, ze względu na zabezpieczenie odpowiednich kwoty środków w budżecie gminy.
Wymagany termin realizacji zamówienia: - do dnia 30 kwietnia 2004 roku

Dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1500,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
a. koszt /cena/ całej partii ` - 100 %
Razem 100 %

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością w kwocie 20,00 PLN lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy o prawie zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 z 2004 r poz. 177 ) oraz warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19.04.2004 r. do
godz. 10.00. nr pokoju 11.

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 19.04.2004 r. o godz.11.00.
w pokoju nr 12.
Data powstania: środa, 31 mar 2004 15:19
Data opublikowania: środa, 31 mar 2004 15:22
Data przejścia do archiwum: środa, 15 wrz 2004 10:01
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2521 razy