BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wierciszewo

  Ogłoszenie o rokowaniach  po drugim przetargu pisemnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi  Wierciszewo gmina Wizna

Wójt Gminy Wizna ogłasza 
rokowania po drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości we wsi Wierciszewo

            Działka numer ewidencyjny 136/2 o powierzchni 5913m²  położonej we wsi Wierciszewo. Nieruchomość położona jest kolonijnie w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Sąsiaduje: od strony północnej z drogą o nawierzchni żwirowej, od strony zachodniej z działką zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej, zaś od strony południowej i wschodniej graniczy z użytkami rolnymi. Posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową. Ogrodzona siatką metalową na słupkach metalowych w cokole betonowym. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  KW 38786 w Sądzie Rejonowym w Łomży. Nieruchomość nie ma  planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne.
Działka nr 136/2 obręb Wierciszewo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza  wynosi 30 984,00zł
Zaliczka 3 000zł 
Rokowania  odbędą się 20 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 10:00
Termin wpłaty zaliczki i składania zgłoszeń mija 16 listopada 2012r.
Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy oddział w Wiźnie

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest  osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

       Zgłoszenie zapieczętowane w kopercie z napisem: "rokowania na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi ...... " wraz z dołączoną kopią dowodu wpłaty zaliczki należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 16 listopada 2012r.
Bliższe informacje dotyczące rokowań można uzyskać  w Urzędzie Gminy Wizna pl. Kpt. Raginisa 35 pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 8-13:30. Zaliczka wniesiona w pieniądzu przez uczestnika rokowań, który w rokowaniach  nabył nieruchomość, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Pierwszy przetarg pisemny na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 20 kwietnia 2012r. drugi 15 czerwca 2012r. obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku złożonych ofert. Dnia 16 września odbyły się rokowania, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku osób uczestniczących w rokowaniach.
Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 paź 2012 13:37
Data opublikowania: środa, 17 paź 2012 14:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2013 09:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1727 razy