BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont placu targowego przy ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 99500 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
Remont placu targowego przy ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21688 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont placu targowego przy ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont placu targowego przy ul. Plac kpt. Raginisa w Wiźnie obejmujący następujące elementy: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm, nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, nawierzchni betonowej grub. 15 cm, rozebranie krawężników betonowych, 3) roboty nawierzchniowe: koryta na całej szerokości, podbudowa z kruszyw, ustawienie krawężników betonowej o wymiarach 15x30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm, regulacja studzienek, uzupełnienie pokrywy z włazem na studni rewizyjnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.12.91-4, 45.23.24.51-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 22.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   MAGBUD Biedrzycka Magdalena, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62916,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·    Cena wybranej oferty: 35535,00
·    Oferta z najniższą ceną: 35535,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98596,05
·    Waluta: PLN.

                                                        WÓJT
                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 12 mar 2013 15:18
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2013 15:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1497 razy