BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny

GK.271.2.2013                                                 Wizna, dn. 25.03.2013r.    

                                                                                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa,  ul. Pawła z Wizny wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.
         
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu– 332.742,07zł brutto, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt,  Łączna liczba punktów – 100 pkt

Oferta nr 2
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60,24 pkt, Łączna liczba punktów – 60,24 pkt

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 91,67 pkt,  Łączna liczba punktów – 91,67 pkt

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 94,33 pkt,  Łączna liczba punktów – 94,33 pkt 

Oferta nr 5
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 83,98 pkt, Łączna liczba punktów – 83,98 pkt

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                     WÓJT
          dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 11:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1452 razy