BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wizna

GK.271.5.2013                                                          Wizna, dn. 31.05.2013r.
                                                                                                                    

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty,  o wykluczeniu wykonawców z postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wizna
wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę – MPO sp.  z o.o., ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok.

    Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu 259.588,15zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Zakład Usługowy „WINPOL”  s.c. Lech Wiśniewski, Wiesława Wiśniewska, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „Astwa” sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

Oferta nr 3
MPO sp. z o.o., ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt,  Łączna liczba punktów – 100 pkt

Oferta nr 4
MPK sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60,94 pkt,  Łączna liczba punktów – 60,94 pkt

Oferta nr 5
Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Wilsona 2/2, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 93,08 pkt,  Łączna liczba punktów – 93,08 pkt

         Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia również, że z postępowania wykluczono Wykonawców:
1)  Zakład Usługowy „WINPOL” s.c. Lech Wiśniewski, Wiesława Wiśniewska składającego ofertę nr 1.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
       Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera ona braki, dlatego też na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów. Wykonawca w terminie wyznaczonym do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył aktualnego zezwolenia na odbieranie odpadów.
       Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, bowiem nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostaje uznana za odrzuconą.

2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „Astwa” sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok składającego ofertę  nr 2.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
     
Wykonawca w terminie wyznaczonym do składania ofert nie wniósł  wymaganego przez Zamawiającego wadium.
      Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt  ww. ustawy, bowiem nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostaje uznana za odrzuconą.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

             WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski                                                

Data powstania: piątek, 31 maj 2013 18:56
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2013 19:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lut 2014 09:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1593 razy