BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wiźnie

Numer ogłoszenia: 260562 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202228 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie, obejmujący następujące elementy:
1. Docieplenie ścian, 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 3. Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką z eternitu, 4. Roboty rozbiórkowe kominów, gzymsu i instalacji odgromowej, 5. Ocieplenie poddasza - strychu, Szczegółowy zakres w przedmiarze robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.00.00-8, 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.32.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Firma Handlowo-Usługowa KLINKIER Cezary Dębski, Ostrołęka ul. Daleka 16, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·  Cena wybranej oferty: 194709,00
·  Oferta z najniższą ceną: 194709,00 / Oferta z najwyższą ceną: 343664,00
·  Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2013 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2013 08:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1442 razy