BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Droga gminna we wsi Ruś km 0+820 – 1+800 w gminie Wizna

GK.271.7.2013                               Wizna, dn. 09.07.2013r.                        
                                                                                                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Drogę gminną we wsi Ruś km 0+820 – 1+800 w gminie w Wizna złożona została tylko jedna oferta przez Wykonawcę – BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok – cena 297 658.23 brutto i oferta tego wykonawcy  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą.

Oferta najkorzystniejsza spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, a jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a,  ustawy – Prawo zamówień publicznych,  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po  przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

     WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 9 lip 2013 13:35
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2013 13:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1405 razy