BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Droga gminna we wsi Ruś 0+820-1+800”

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 306874 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
„Droga gminna we wsi Ruś 0+820-1+800”
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239586 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Droga gminna we wsi Ruś 0+820-1+800.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Droga gminna we wsi Ruś km 0+820 - 1+800 obejmujący następujące elementy: 1) odtworzenie trasy i pkt wysokościowych: roboty pomiarowe, 2) mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków z wywiezieniem, 3) formowanie i zagęszczanie nasypów, 4) Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych, 5) Demontaż rurociągu żelbetowego łączonego na styk opaską betonową o Ø 1200 mm, 6) Montaż przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej Ø 1200 na ławie betonowej, 7) Brukowanie skarp przekopów i nasypów, 8) podbudowa z kruszyw łamanych - gr. 20cm, 9) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Kruszywa naturalne o wymiarach 12-16 mm. Ilość kruszywa 13.0 dm3/m2, 10) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 8-11 mm. Ilość kruszywa 13.0 dm3/m2, 11) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm. Ilość kruszywa 10.0 dm3/m2, 12) przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych Ø40 cm 13) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.1 m3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· BUDOMOST sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-552 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 312542,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 297658,23
· Oferta z najniższą ceną: 297658,23 / Oferta z najwyższą ceną: 297658,23
· Waluta: PLN.

                         WÓJT
                dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 1 sie 2013 08:37
Data opublikowania: czwartek, 1 sie 2013 08:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1398 razy