BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna

GK. 271.9.2013                                              Wizna, dnia 10.01.2014r.

ZAWIADOMIENIE
o  unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę boiska sportowego  wielofunkcyjnego w miejscowości Wizna.       

          Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

                                                   Uzasadnienie
         Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
         W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko 1 ofertę tj.: oferta nr 1 - AC Piotr Sidorowicz, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 57 m 1, zaoferowana cena brutto: 135.000,00zł. Cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 82.840,18zł.
          Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

                                                                                    WÓJT
                                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 10 sty 2014 08:21
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2014 08:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 maj 2014 08:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1443 razy