BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych we wsi Sieburczyn - odcinek II

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych we wsi Sieburczyn - odcinek II
Numer ogłoszenia: 49066 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 531822 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018 w. 23, faks 86 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych we wsi Sieburczyn– odcinek II
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych we wsi Sieburczyn - odcinek II, obejmujący następujące roboty: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 2)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku,  3) Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, 4) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  5)Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych,  6) Podbudowa z kruszyw naturalnych o grub. 20 cm warstwa górna,  7) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - układane na podsypce cem.-piask., 8) Pionowe znaki drogowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  MAGBUD Biedrzycka Magdalena, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219855,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·  Cena wybranej oferty: 163258,08
·  Oferta z najniższą ceną: 163258,08 / Oferta z najwyższą ceną: 287266,50
·   Waluta: PLN.

                                                                      WÓJT
                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 12 lut 2014 10:48
Data opublikowania: środa, 12 lut 2014 11:06
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1534 razy