BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wizna

GK.271.2.2014                                                   Wizna, dn. 07.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wizna wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2  złożoną przez Wykonawcę – AC Piotr Sidorowicz, ul. Wiejska 57/1, 15-351 Białystok.
            Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena –100%), tj. zawierała najniższą cenę brutto spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 107.532,75 brutto, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena100 pkt.
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie  informuję, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 82,75 pkt,  Łączna liczba punktów – 82,75 pkt

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a)  ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                       WÓJT
                                                          dr inż. Zbigniew Sokołowski 

Data powstania: piątek, 7 mar 2014 10:22
Data opublikowania: piątek, 7 mar 2014 10:27
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1687 razy