BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna
Numer ogłoszenia: 90948 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44000 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018 w. 23, faks 86 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wizna obejmujący następujące roboty: 1) Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35x5 cm, 2) Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15 cm, 3) Wywóz gruzu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1 km, 4) Roboty ziemne z załadunkiem i transportem na odległość do 2 km, 5) Warstwy odsączające o grub. 15 cm, 6) Podbudowa z kruszyw naturalnych o grub. 10 cm warstwa dolna,  7) Podbudowa z kruszyw naturalnych o grub. 5 cm warstwa górna,  8) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grub. 5 cm, 9) Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej,  10) Montaż urządzeń do koszykówki,  11) Montaż urządzeń do siatkówki,  12) Montaż urządzeń do piłki ręcznej,  13) Zabezpieczenie ochronne otworów okiennych siatką politerenową..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.23.61.10-4, 44.81.10.00-8, 45.11.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  AC Piotr Sidorowicz, ul. Wiejska 57/1, 15-351 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67349,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 107532,75
· Oferta z najniższą ceną: 107532,75   / Oferta z najwyższą ceną: 129941,21
· Waluta: PLN.
                                                                  WÓJT
                                                   dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 18 mar 2014 13:29
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2014 13:33
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1464 razy