BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr III/15/02

z dnia: 23 grudnia 2002 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r.Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683) uchwala się ,co następuje: § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) budynki, budowle i grunty stanowiące własność ( współwłasność) gminy, o ile nie są w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 2) budynki i grunty stanowiące własność , będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie: straży pożarnej, klubów sportowych, instytucji kultury, 3) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi niepubliczne i rowy będące w posiadaniu rolników, 6) budynki mieszkalne podatników i osób fizycznych położone na użytkach rolnych. 2.Zwolnienia , o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr XXIX /165/01 Rady Gminy Wizna z dnia 30 listopada 2001 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 09:50
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1639 razy