BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 75/04

z dnia: 2 lipca roku .
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XX i XXI sesji Rady Gminy w dniach 28 kwietnia i
23 czerwca 2004r.

1/ uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu
wykonania budżetu za rok 2003 – przekazanie uchwały dla Skarbnika Gminy
celem przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej ,
2/ uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna Pana Jana
Olszewskiego- – przekazanie uchwały dla Skarbnika Gminy celem realizacji ,
3/ uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy przekazanie uchwały dla
pracownika do spraw kadr celem wpięcia do akt,
4/ uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sporządzania i przedstawiania
sprawozdania Wójta Gminy Wizna na sesjach Rady Gminy – przesłanie
uchwały do Wojewody Podlaskiego,
5/ w sprawie zmian w Statucie Gminy Wizna- przesłanie uchwały do Wojewody
Podlaskiego oraz Redakcji Dziennika Urzędowego ,
6/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.- przekazanie uchwały dla
Skarbnika Gminy celem realizacji dochodów i wydatków.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sie 2004 12:16
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1678 razy