BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 76 /04

z dnia: 8 lipca 2004r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXII sesji Rady Gminy w sprawach :
1. uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004- 2014 oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
2.przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego gminy Wizna.
3. uchwalenia regulaminu dostarczania wody.
4.zaopiniowania projektu „ Planu Ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego,
5.w kwestii dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego podczas prac budowlanych na terenie gminy Wizna.
6. w sprawie rozpatrzenia skargi.

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ pracownika na stanowisku GK i OŚ do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt.1-4 wraz z uzasadnieniem
potrzeby ich podjęcia
2/ pracownika na stanowisku PP i KBD do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.5 wraz z uzasadnieniem
potrzeby ich podjęcia
3/ Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich
podjęcia . § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust. 1.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sie 2004 12:18
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1954 razy