BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII / 91 / 04

z dnia: 26 sierpnia 2004r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
GGSSS SGS

UCHWAŁA  NR XXIII / 91 / 04

RADY  GMINY  WIZNA

z dnia 26 sierpnia 2004r.

                                                                                                            w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2004  rok

                                                                                                                                                                                            

.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 48 ust.1, 109, 111, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 )  RADA GMINY WIZNA  u c h w a l a , co następuj :

§ 1. 1.Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych :

a)zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 75.764,- zł;

         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki  budżetowe o kwotę 95.764,- zł;

b) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,- ;

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

3.      Po dokonanych zmianach budżet gminy ogółem wynosi :

 

                                            DOCHODY  - 7. 768. 246,- ZŁ

WYDATKI  -  8. 162. 882,- ZŁ

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                         

                                                                                           

 

                                                                         PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                                                               

 

SŁAWOMIR ABRAMOWICZ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik Nr 1 do

                                                                                                            uchwały Nr XXIII /91/04

                                                                                                                      Rady Gminy Wizna                                            

                                                                                                             z dnia 26 sierpnia 2004r.

DOCHODY  BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia   w zł

Kwota zmniejszenia   w zł

 

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)miezy j.s.t.

      35 000,00   

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

      35 000,00   

 

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

      35 000,00   

                 -     

 

 

2920

 Subwencje ogólne z budżetu państwa

        9 406,00   

 

 

75801

 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

        9 406,00   

                 -     

758

 

 

 Różne rozliczenia

        9 406,00   

                 -     

 

 

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

      31 358,00    

 

 

80101

 

 Szkoły podstawowe

      31 358,00   

                 -     

801

 

 

 Oświata i wychowanie

      31 358,00   

                 -     

 

 

 

OGÓŁEM:

    75 764,00   

                -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Załącznik Nr 2

                                                                                                        do uchwały Nr XXIII /91/04          

                                                                                                                     Rady Gminy Wizna

                                                                                                             z dnia 26 sierpnia 2004r.

WYDATKI  BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia   w zł

Kwota zmniejszenia   w zł

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

     20 000,00   

 

0 1010

 

Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi

                  -     

     20 000,00   

0 10

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

                  -     

     20 000,00   

 

 

4270

Zakup usług remontowych

      55 000,00   

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

      55 000,00   

                 -     

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

      55 000,00   

                 -     

 

 

4273

Zakup usług remontowych (finansowane z budż.pań.)

      31 358,00   

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

      31 358,00   

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

        9 406,00   

 

 

80110

 

Gimnazja

        9 406,00   

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

      40 764,00   

 

 

 

 

OGÓŁEM:

     95 764,00   

    20 000,00   

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2004 13:01
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1746 razy