BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV / 94/ 04

z dnia: 25 listopada 2004r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 48 ust.1, 109, 111, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :
§ 1. 1.Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych
polegających na zmianie załącznika Nr 5 do uchwały RADY GMINY Nr XIX / 71 / 04 z dnia 17 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. pn. ”Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.” który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach budżet gminnie ulega zmianie i ogółem wynosi :
DOCHODY - 7. 558.766,- ZŁ
WYDATKI - 7.953.402,- ZŁ

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WIZNA

SŁAWOMIR ABRAMOWICZ
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 11:40
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1631 razy