BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/99/04

z dnia: z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.
Na podstawie art. 5 ust.1 art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1996 oraz Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 880 i 884 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1)od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,35zł. od 1 m2 pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,00zł. m2 pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,90zł. od 1 m2 pow. użytkowej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,50zł od 1 m2 pow. użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 3,60zł. od 1 m2 pow. użytkowej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
2) od budowli – 2% wartości,
3) od gruntów
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,39zł.,
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,30zł.,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,20zł.

§ 2. 1) Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie przez sołtysów.
2) Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skłd łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 3. Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/58/03 Rady Gminy Wizna z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 11:39
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1627 razy