BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/100/04

z dnia: 25 listopada 2004 roku
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej , zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności na rok 2005.
Na podstawie art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683), Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1996, oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291)uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach w Gminie Wizna, w następującej wysokości:
2. Od sprzedaży z:
a) wozu konnego - 6,00 zł.,
b) samochodu osobowego, platformy, przyczepy, naczepy - 7,20 zł.,
c) samochodu osobowo- ciężarowego i ciężarowego - 8,40 zł.,
d) stoisk, stołów itp. - 6,00 zł.,
e) wózka ręcznego, roweru itp. - 4,80 zł.,
f) ręki , kosza, skrzynki itp. - 4,80 zł.,
3. .Od sprzedaży :
a) od towarów wyłożonych na placu - 6,00 zł.,
b) od maszyn, sprzętu i urządzeń - 7,20 zł.,
c) telewizorów, lodówek, pralek i innego sprzętu
gospodarstwa domowego - 8,40 zł.,

4. Od każdego wystawionego na sprzedaż :
a) samochodu osobowego - 13,20 zł.,
b/ samochodu ciężarowego - 15,60 zł.,
c) samochodu towarowo – osobowego - 15,60 zł.,
d) ciągnika rolniczego - 10,80 zł.,
e) innego ciągnika niż rolniczy - 10,80 zł.,
f) motocykla - 9,60 zł.,
g) roweru , motoroweru - 7,20 zł.,

4. Od sprzedaży części zamiennych do środków transportowych - 7,20 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio na targowisku za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.
§ 3. 1.Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika Urzędu Gminy, zatrudnionego na stanowisku robotnika gospodarczego.
2.Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 50 % od pobranych kwot tej opłaty .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/16/02 Rady Gminy Wizna z dnia 23 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności , oraz Uchwała Rady Gminy Wizna z dnia 7 marca 2003 r. Nr VI/36/03, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 11:38
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1598 razy