BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/108/04

z dnia: z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz


Załącznik
do uchwały Nr XXVII/108/04
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 grudnia 2004 r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2005
§ 1. 1 Program współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej ”programem”, stanowi element polityki społeczno - finansowej gminy.
2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Współpraca Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 3. 1 Ze strony Gminy Wizna program realizuje
Rada Gminy – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy;
Wójt Gminy – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy;
Referaty Urzędu Gminy – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
wyznaczony pracownik Urzędu Gminy – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwo w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczaniu informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.
2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, z terenu Gminy Wizna lub których teren działania obejmuje teren Gminy Wizna.
§ 4. Zakres współpracy obejmuje:
1)podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Wizna;
2)współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Wizna;
3)współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
4)koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
5)wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
6)promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Wizna;
7)inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.
§ 5. Formy współpracy obejmują:
1)zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)udostępnienie, przez podmioty programu współpracy, dostępnych lokali na spotkania, szkolenia, konferencje;
3)współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:
a)opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b)promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł;
c)konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania;
d)wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne.
4)szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy;
5)pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych;
6)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu;
7)organizowanie, przez podmioty programu współpracy, spotkań informacyjnych rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązania współpracy i koordynacji podejmowanych działań;
8)wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
a)informowanie Urzędu Gminy oraz organizacji pozarządowych o aktualnie składanych i realizowanych projektach;
b)wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotację;
c)koordynację podejmowanych działań.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 08:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1751 razy