BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII / 109 / 04

z dnia: 30 grudnia 2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956, Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 228, poz. 2262) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Wizna na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej „zadaniami”, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, zwanym dalej „podmiotami”, sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
§ 2. Zadania mogą być zlecane w drodze wyboru oferty realizacji zadania w otwartym konkursie ofert, ogłaszanym przez Wójta Gminy Wizna:
1) z własnej inicjatywy;
2) z inicjatywy zainteresowanego podmiotu.
§ 3. 1. Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem, podając ogłoszenie do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy oraz umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminach składania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;
7) zrealizowanych przez Wójta Gminy Wizna w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert orazw roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom realizującym powyższe zadania;
8) wymaganych załącznikach składanych wraz z ofertą.

§ 4. Zlecenie wykonywania zadania może mieć formy:
1) powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o realizację zadań składają ofertę, wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji, zawierającą w szczególności:
1) dane podmiotu:
a) nazwa podmiotu oraz dokładny adres siedziby,
b) status prawny,
c) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
d) przedmiot i zakres prowadzonej działalności statutowej.
e) NIP i REGON,
f) numer rachunku bankowego podmiotu wraz z nazwą banku.
2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
3) termin i miejsce realizacji zadania publicznego proponowanego do realizacji;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
5) informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadanie;
6) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;
7) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł:
8) ewentualnie inne dokumenty wslazane w ogloszeniu konkursu ofert.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
3. Nie złożenie w terminie wskazanych dokumentów lub nie złożenie dodatkowych niezbędnych wyjaśnień spowoduje wykluczenie podmiotu z postepowania o udzielenie dotacji.
§ 6. 1. Oferty rozpatruje i dotacje przyznaje Wójt Gminy Wizna, w ramach środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację zlecanych zadań.
2. Przy rozpatrywaniu ofert Wójt Gminy zasięga opinii właściwej ze względu na merytoryczny zakres zadania stałej Komisji Rady Gminy.
3. Przy rozpatrywaniu oferty realizacji zadania Wójt bierze pod uwagę w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot i gwarancje rzetelnego jego wykonania;
2) przedstawiony koszt realizacji zadania, w tym wysokość udziału własnego podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji;
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów;
4) wiarygodność finansową wnioskodawcy;
5) zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu.
§ 7. 1. Zlecenie wykonania zadania następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania oraz termin i miejsce jego realizacji;
3) określenie wysokości dotacji przekazywanej podmiotowi z tytułu realizacji umowy oraz sposób i termin jej przekazywania;
4) tryb kontroli wykonywanego zadania;
5) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji;
6) terminy składania końcowego sprawozdania z wykonania zadania oraz w miarę potrzeb sprawozdań częściowych;
7) szczegółowe zasady odpowiedzialności podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie;
8) warunki wypowiedzenia umowy;
9) wzory dokumentacji umożliwiającej okresową i końcową ocenę realizacji zadania, terminy oraz sposób jej przekazywania;
10) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji według określonych wymagań w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym;
11) zobowiązanie podmiotu do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, kontroli prowadzonej przez Wójta w zakresie objętym umową;
12) zobowiązanie do przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających rozliczenie dotacji celem dokonania stosownych adnotacji (potwierdzeń);
2. Umowę zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
3. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, w szczególności poprzez ocenę:
1) stanu jej realizacji;
2) rzetelności i jakości wykonywania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
§ 8. Rozliczenie wykonania zleconego zadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie:
1) sprawozdania z wykonania zadania;
2) uwierzytelnionych kserokopii opisanych dokumentów dotyczących faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania.
§ 9. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego składane przez podmiot powinno zawierać w szczególności:
1) informacje ogólne o przebiegu realizacji zadania;
2) szczegółowe rozliczenie finansowe w tym:
a) całkowity koszt realizacji zadania,
b) koszty pokryte z dotacji,
c) udział własny,
d) środki pozyskane z innych źródeł.
3) zestawienie uwierzytelnionych kserokopii dowodów księgowych;
4) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
§ 10. 1. W terminie do 30 kwietnia każdego roku Wójt przedstawia Radzie Gminy informację o sprawozdaniach składanych przez poszczególne podmioty z wykorzystaniem dotacji.
2. Informacja powinna zawierać:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) określenie zadań realizowanych przez dany podmiot;
3) kwotę dotacji udzielonej podmiotowi;
4) wynik rozliczenia dotacji.
3. Informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
2) zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 11. Do oferty, o której mowa w § 5 ust. 1, do umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, do sprawozdania, o którym mowa w § 9, stosuje się odpowiednio wzory określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru umowy z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
§ 12. W sprawach nie uregulowanych uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XI/58/99 Rady Gminy Wizna z dnia 25 listopada1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej naliczania oraz kontroli.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy

Sławomir Abramowicz


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 08:45
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1651 razy