BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 92/04

z dnia: 3 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXV sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2004r.

1. uchwała w sprawie : rozparzenia skargi
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego, Wydziału Polityki Społecznej, Pana Jana Galinskiego

2. uchwała sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna oraz podział środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także trybu zgłaszania kandydatów do nagród
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego, przekazania Dyrektorom szkół celem realizacji

3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna Jana Olszewskiego
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do naliczenia wynagrodzenia Wójta Gminy
zgodnie z postanowieniami uchwały,

4. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
zgodnie z postanowieniami uchwały, po jej otrzymaniu.

5. uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wizna na lata 2004-2008
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom

6. uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazania Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Referatu Budżetu i Finansów celem realizacji7. uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej , przekazania Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Referatu Budżetu i Finansów celem realizacji
-
8. uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej , przekazania Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Referatu Budżetu i Finansów celem realizacji

9. ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów płatności na rok 2005.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej , przekazania Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Referatu Budżetu i Finansów celem realizacji

10. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego, przekazania Dyrektorom szkół, pracownikowi ds. oświaty

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 08:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1639 razy