BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 90 /04

z dnia: 18 listopada 2004r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXV sesji Rady
Gminy w sprawach :
1/ rozparzenia skargi
2/ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy w szkołach,dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wizna
3/ ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna oraz podział środków na
nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także trybu zgłaszania
kandydatów do nagród
4/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu
celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy
Wizna
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna
Jana Olszewskiego,
6/ uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wizna na lata 2004-2008
7/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005
8/określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005
9/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005
10/ ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów płatności na rok
2005
§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Przewodniczacego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.1- wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej podjęcia,
2/ Zastepcę Wóójta do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.2,3,7,8,9,10- wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej podjęcia,
3/ pracownika na stanowisku GGiOŚ do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.6 wraz z uzasadnieniem
potrzeby ich podjęcia,
4/ Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.5- wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej podjęcia.
5/ Dyrektora Szkoły Podstaowej w Wiżnie do przedstawienia w czasie obrad
sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.4- wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej podjęcia.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust. 1.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 09:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1597 razy