BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 93 /04

z dnia: 10 grudnia 2004r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVI sesji Rady
Gminy w sprawach :
1. ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2. zmian w budżecie gminy na 2004 rok
3.wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
4.wyrażenia zgody sprzedaż działki oznaczonej nr 1362 położonej w m. Wizna.
5. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Zastepcę Wójta do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w §
1 pkt.1,5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2/ pracownika na stanowisku GGiOŚ do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.3,4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia,
4/ Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w
§ 1 pkt.2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 09:07
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1577 razy