BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

101/05

z dnia: 24 stycznia 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVII sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2004r.

1. uchwała w sprawie przyjecia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozrzadowymi na rok 2005
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały Wojewody Podlaskiego przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji
2. uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działajacym w celu osiągnięcia zysku,
na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały Wojewody Podlaskiego przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji

3. uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalajacej wysokość opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przekazania pracownikom Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa celem realizacji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 07:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1554 razy