BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

102/05

z dnia: 11 lutego 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2005r. i 3 lutego 2005 r
1. uchwała w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna ( zabudowa mieszkaniowo- rekreacyjna we wsi Sieburczyn)
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa celem realizacji

2. zmieniająca uchwłę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego oraz przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiźnie celem realizacji

3. uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Wizna
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa,

4. uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności na rok 2005.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji

5. uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy rady na 2005
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przekazania planu Kierownikom
Referatów
6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów dojazdu sołtysom Gminy Wizna,

- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego oraz przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji

7. uchwała Nr XXIX/117/05 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości
diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego oraz przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji

8. uchwała Nr XXIX/118/05 w sprawie zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 07:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1646 razy