BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/114/05

z dnia: 31 stycznia 2005 roku
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej , zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,nr 214 poz.1806, z 2003r. nr 80 poz.717 i nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. nr 102 poz.1055 i nr 116 poz.1203) oraz art.15 i art.19 pkt.1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1996, oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na targowiskach w Gminie Wizna, w następującej wysokości:
1)Przy sprzedaży z następujących środków transportowych:

a)samochodu ciężarowego z przyczepą – 8,60 zł,
b)samochodu ciężarowego – 8,40 zł,
c) autokaru - 9,00 zł,
e) samochodu dostawczego – 8,20 zł,
f) samochodu osobowego z przyczepą – 7,40 zł,
g) samochodu osobowego – 7,20 zł,
h) ciągnika rolniczego z przyczepą - 7,00 zł,
i) furmanki konnej - 6,50 zł,

2) przy sprzedaży z placu – 6,00 zł

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, łóżka polowego - 6,00 zł


§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć - 597,86 zł.
§ 3. 1.Opłatę targową pobiera się bezpośrednio na targowisku za pokwitowaniem na blankietach urzędowych w dniu dokonywania sprzedaży.
2. Opłata targowa może być również uiszczana przez podatników do kasy Urzędu Gminy w Wiźnie ul. Pl.kpt. Raginisa 35 w dni robocze w godz. 7 30 – 15 30 lub na konto Urzędu Gminy Nr 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020 w BS O/Wizna.
3.Zapłata w wymienionym trybie winna nastąpić w terminie 5 dni licząc od następnego dnia po dniu targowym.
§ 4. 1.Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika Urzędu Gminy, zatrudnionego na stanowisku robotnika gospodarczego.
2.Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 50 % od pobranych kwot tej opłaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/16/02 Rady Gminy Wizna z dnia 23 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności , oraz Uchwała Rady Gminy Wizna z dnia 7 marca 2003 r. Nr VI/36/03, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir AbramowiczData dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 08:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1573 razy