BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/102/04

z dnia: 21 grudnia 2004 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.1)) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się do kwoty 35,00 zł za 1q średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku wynoszącą 37,67 zł za 1 q według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku (M.P. Nr 43, poz.765).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/59/03 Rady Wizna z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2004r. na obszarze Gminy Wizna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 mar 2005 11:34
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1677 razy