BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A NR XXV/97/04

z dnia: 25 listopada 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1996 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/u c h w a l a się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wizna:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – stawki w. g. załącznika nr 1 do Uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 510 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 610 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 980 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatku w. g. załącznika nr 2 do Uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton - 400 zł.,

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – stawki podatku w. g . załącznika nr 3 do Uchwały,

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) do 15 miejsc włącznie - 550 zł.,
b) powyżej 15 miejsc do poniżej 30 miejsc - 950 zł.,
c) równej i wyższej niż 30 miejsc - 1300 zł.
-
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2003 r. Nr XVI/67/03 w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2004.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 mar 2005 11:56
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1673 razy