BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/98/04

z dnia: 25 listopada 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683 ) , Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1996 oraz Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 )uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:
- od każdego psa podlegającego opodatkowaniu – 25,00zł.
§ 2. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Gminy lub na jego konto Nr 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Piątnicy O/ Wizna. W przypadku nabycia psa w ciągu roku podatek płatny jest w terminie 2 tygodni od chwili jego nabycia w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy w których zaistniał obowiązek podatkowy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/167/01 Rady Gminy Wizna z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, oraz Uchwała Rady Gminy Wizna z dnia 7 marca 2003r. Nr VI/37/03, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 mar 2005 08:35
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1702 razy