BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/123/05

z dnia: z dnia 3 marca 2005 roku
w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.
UCHWAŁA NR XXX/123/05
RADY GMINY WIZNA
z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.
Na podstawie art.30 ust.6 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) uchwala się ,co następuje:
§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.
§ 2. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/100/2000r. Rady Gminy Wizna z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz innych składników wynagrodzenia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 mar 2005 11:52
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1712 razy