BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/119/05

z dnia: 3 marca 2005 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.
Na podstawie art. 5 ust.1 art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1996 oraz Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 880 i 884 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/99/04 Rady Gminy Wizna z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 294, poz 2664) wprowadza się następującą zmianę:
§ 1 pkt. 3 litera c) otrzymuje brzmienie:
od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,05zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 mar 2005 11:55
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1684 razy