BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/124/05

z dnia: 3 marca 2005 roku
w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.
Na podstawie art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz. 2081 z 2004r. Nr 96, poz.959,Nr 179, poz.1845) uchwala się ,co następuje:
§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
§ 2. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały dotyczą okresu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Załącznik
do uchwały Nr XXX/124/05
Rady Gminy Wizna
z dnia 3 marca 2005r.
Regulamin określający stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.
1.Nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie gminy przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2.Wysokokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wspólnie z nim zamieszkujących i wynosi miesięcznie:
1) 3% - miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty ustalonego przez MENiS- dla 1 osoby
2) 4% - wynagrodzenia j/w dla 2 osób
3) 5% - wynagrodzenia j/w dla 3 osób
4) 6% - wynagrodzenia j/w dla 4 i więcej osób
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia, lub podjęcia pierwszej pracy, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego wzwyż.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkujacemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w §14, ust.2. Małżonkowie wspólnie ustalają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycielki, o których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje- dyrektor szkoły, a dyrektorowi- wójt.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego
2) od pierwszego dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 mar 2005 11:53
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1625 razy