BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXX/122/05

z dnia: 3 marca 2005 roku
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.
Na podstawie § 2 pkt.2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000r. w sprawie zasad i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
/Dz.U. Nr 61, poz.708, z 2001 Nr 34 poz.393, z 2002r.Nr 210 poz.1785/ u c h w a l a się,
co następuje:

§ 1

1.Ustala się najniższe wynagrodzenia zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego zawartej w wyżej cytowanym rozporządzeniu w kwocie: 849, 00 zł, /słownie złotych: osiemset czterdzieści dziewięć złotych/.
2.Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Gminy
tj. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wiźnie, Rutkach i St.Bożejewie oraz stosownie do możliwości finansowych wartość – 3 zł. /słownie: trzy złote/ dla jednego punktu jako ustalenie tej wartości przez pracodawców jednostek dla zatrudnionych w nich pracowników administracyjnych.
3.Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Gminy Wizna
tj. Dyrektorami Szkół Podstawowych oraz stosownie do możliwości finansowych wartość – 2,00 zł. /słownie: dwa złote/ dla jednego punktu jako ustalenie tej wartości przez pracodawców w.w. jednostek dla zatrudnionych w nich pracowników obsługi.

§ 2

Ustalona wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęta wartość jednego punktu w złotych stanowią podstawę wynagrodzenia pracowników w.w. jednostek organizacyjnych Gminy Wizna.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII/81/04 Rady Gminy Wizna z dnia 15 lipca 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący R a d y

Sławomir Abramowicz

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 mar 2005 11:52
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1661 razy