BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z A D Z E N I E Nr 109/05

z dnia: 3 kwietnia 2005 roku
w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży
Na podstawie art.30 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z 2002 r Nr 23 poz..220,Nr 62 poz.558,Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr153 poz.1271,z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055) oraz art.25 ust.1 i art.35 i 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2004 r.Nr 261 poz. 2603) oraz uchwały Nr X/52/99 Rady Gminy Wizna z dnia 10 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabywania ,zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam :

§ 1

Przeznaczyć do zbycia następujące nieruchomości : 1.w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr 1535 o pow. 28500 m2 położoną na terenie miejscowości Wizna.
2.w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną nr działki 1362 o pow. 1200m2 położoną w Wiźnie ul. Szkolna na rzecz jej dzierżawcy
3. w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną nr 1346/3 o pow. 900 m2 położoną w Wiźnie Plac Kpt. Raginisa na rzecz jej użytkownika wieczystego.

§ 2

1.Przy sprzedaży w formie przetargu cenę wywoławczą przyjąć na podstawie ceny ustalonej przez rzeczoznawcę
2. przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej cena nie może być niższa jak ustalona przez rzeczoznawcę

§ 3

sporządzić i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieścić na stronie internetowej wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 kwi 2005 10:44
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1722 razy
Ilość edycji: 1