BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 107 /05

z dnia: 23 marca 2005r
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXI sesji Rady
Gminy w sprawach :
1. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wizna
2. powołania kierownika USC.
§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Zastępcę Wójta do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,
2/ Wójta Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1
pkt.2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 kwi 2005 11:23
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1747 razy