BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 104 /05

z dnia: 24 lutego 2005r
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXX sesji Rady
Gminy w sprawach :

1. budżetu gminy na 2005 rok.
2. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
3. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.
4. określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Kierownika Referatu Budżetowo – Finansowego do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt.1,2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej
podjęcia
2/ Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiźnie do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,
3/ Zastepce Wójta do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej
w § 1 pkt. 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 kwi 2005 11:26
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1689 razy