BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 106/05

z dnia: 14 marca 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXX sesji Rady Gminy w dniu 3 marca 2005 r

1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji,
2. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania
Skarbnikowi Gminy celem realizacji ,
3. uchwała w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania
Skarbnikowi Gminy celem realizacji
4. uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego oraz przekazania Dyrektorom Szkół, Skarbnikowi Gminy celem
realizacji
5. uchwała w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania Skarbnikowi
Gminy celem realizacji
6. uchwała w sprawie określenia w sprawie: regulaminu określenia stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz szczegółowych jego przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania Skarbnikowi
Gminy celem realizacji
7. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wizna
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom Referatu Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 kwi 2005 11:29
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1673 razy