BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXII/130/05

z dnia: 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wizna w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, Nr 273 poz 2703, Nr 281, poz 2781 z 2005 r. Nr 17 poz 141) uchwala się, co następuje:

§ 1. w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXI/126/05 Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna rozdział pn. "Zasady przyznawania pomocy" otrzymuje brzmienie:
§3 Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu Gminy Wizna są:
1) stypendia szkolne;
2) zasiłki szkolne.
§4 Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
§5.1. Świadczenia, o których mowa w § 3 przyznaje wójt w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wójt może upoważnić w formie pisemnej pracownika urzędu do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§6.1 Świadczenia, o których mowa w § 3 przyznawane są na podstawie wniosku żłożonego do Urzędu Gminy w Wiźnie.
2. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wizna nr XXXI/126/05 z dnia 31.03 2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna.
§7.1 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
2.Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1) rodziców, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły lub ośrodka, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny nauki, bądź dyrektora kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych;
2)pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły lub ośrodka, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny nauki, bądź dyrektora kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych;
3)dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
4)komisji stypendialnej
§8. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, słuchaczom w następującej formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych.
2. Ponadto uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
3. Jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe, stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego.
4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
§ 9.1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 8 ust.1 pkt. 1, realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.
2. stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 8 ust.1 pkt. 2, realizowane jest za pośrednictwem szkół poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych zgłoszonych przez uczniów i zaakceptowanych przez szkołę.
3. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 8 ust.2, realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie.
4. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 8 ust.3, realizowane jest wypłatą gotówki lub przelewem na konto osobiste:
1)rodzica uprawnionego do pobierania zasiłku rodzinnego w ramach świadczeń rodzinnych;
2) pelnoletniego ucznia.
§10. Wójt przyznaje stypendium szkolne uwzględniając dochód, o którym mowa w § 11 oraz:
1) niepełnosprawność i jej stopień, występujące w rodzinie bezrobocie, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomanię, a także gdy rodzina jest niepełna;
2) pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania.
§11 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne ustalana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
§12. Stypendium pobrane przez ucznia na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi.
§13.1. Wysokość stypendium szkolnego, bez względu na formę w jakiej jest udzielane wynosi miesięcznie 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z póź. zm.)
2. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w ust. 1 może być powiększona do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ze względu na występującą niepełnosprawność lub w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów ze względu na pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania.
3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2 zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
§14.1. O wysokości stypendium szkolnego decyduje Wójt na podstawie złożonego wniosku
2. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, rodzice ucznia, pełnoletni uczeń (słuchacz) zobowiązany jest do przedstawiania aktualnych zaświadczeń potwierdzających wyżej wymienioną zmianę.
§15.1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w Wiźnie w terminie:
1) do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół;
2) do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.
2. Wnioski nieudokumentowane nie będą rozpatrywane.
3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.1. zaś uczeń może uzyskać prawo do pomocy materialnej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.
§16) Stypendium szkolne może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 9 miesięcy.
§17) Stypendium szkolne realizowane jest jednorazowo w terminach:
1) do dnia 10 grudnia za okres od września i października do grudnia danego roku;
2) do dnia 10 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku.
§18 Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego:
1) gdy został zawieszony w prawach ucznia;
2) gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.
§19 Uczeń, który otrzymuje inne niż wymienione w § 2 stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne zgodnie z zasadami określonymi w art. 90d ust 13 ustawy o systemie oświaty.
§20 Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
§21.1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
1) rodziców, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły lub ośrodka, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny, bądź dyrektora kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych;
2) pełnoletniego ucznia bądź słuchacza, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły lub ośrodka, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny, bądź dyrektora kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych;
3) dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
4) komisji stypendialnej
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
§22.1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Wójt z na podstawie złożonego wniosku kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
§23.1.Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w Wiźnie.
2. Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, a wypłata nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Wnioski nieudokumentowane nie będą rozpatrywane.
§24 W przypadku gdy liczba wnioskodawców do otrzymania zasiłku i stypendium szkolnego jest większa i kwota środków finansowych na zasiłki i stypendia przekroczy kwotę środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają osoby o najniższych dochodach.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3 Postanowienia regulaminu maja zastosowanie do udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym od 1 stycznia 2005r.
§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 maj 2005 11:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1901 razy