BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 114/05

z dnia: 6 maja 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXXII sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2005 r

1. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za rok 2004,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji,
2. uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego, przekazania Komisji celem realizacji ,
3. uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego.
4. uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wizna w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania pracownikom celem realizacji .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lip 2005 09:26
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1657 razy