BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIII/132/05

z dnia: 16 czerwca 2005r.
w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiźnie
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1168 ) u c h w a l a się, co następuje:
§ 1
Powołuje się na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Wiźnie Panią Bogumiłę Piotrowską.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Sławomir Abramowicz

Wizna, dnia 30 marca 2005r.


DO RADY GMINY

W I Z N AW N I O S E K

W SPRAWIE POWOŁANIA KIEROWNIKA URZĘDU
STANU CYWILNEGO


Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Nr 36,poz.180 z późn. zm.) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego powołuje Rada Gminy stąd też

w n o s z ę o

powołanie na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Bogumiły Piotrowskiej.

UZASADNIENIE

Pani Bogumiła Piotrowska– posiada wykształcenie wyższe zawodowe. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.)określa warunki, które musi spełniać osoba na stanowisko kierownika USC, Pani Bogumiła Piotrowska posiada odpowiednie kwalifikacje do objęcia tego stanowiska.
Pracuje w Urzędzie Gminy od 18 lat. Z powierzonych jej zadań wywiązuje się bardzo dobrze, jest osobą zaradną. Jako pracownik ma predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania zaistniałych problemów i niesienia pomocy innym.
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lip 2005 09:40
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1651 razy