BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XXXIV/133/05

z dnia: z dnia 25 sierpnia 2005r.
w sprawie: regulaminu przyznawania nagród sportowych Gminy Wizna za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym.
Na podstawie art.7 ust. l pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15,art.40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.. 984 ,Nr 214, poz.1808; Nr 153 poz. 1271 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 4ust.l,art.5 ust.4 oraz art.28 ust. l i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81,poz.889, Nr 102, poz,1115, Dz. U z 2002r Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz.253, Nr 74 ,poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz 1112 Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173, poz. 1808 z 2005r. Nr 85, poz. 726) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się „Nagrodę Gminy Wizna za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym", zwaną dalej „nagrodą sportową".
2. Zasady przyznawania nagrody sportowej przez Gminę określa „Regulamin przyznawania nagród sportowych Gminy Wizna za wysokie sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym", w brzmieniu załącznika nr l do niniejszej uchwały.
3. Wniosek o przyznanie nagrody określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lis 2005 09:42
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1397 razy